مدیـر گـروه دانشهـای وابسـته بـه فقـه در گفتگویی تبیین کرد:

شرکت در انتخابات وظیفه ملی و مذهبی است/ وظایف طلاب و مبلغان در عرصه انتخابات

مدیـر گـروه دانشهـای وابسـته بـه فقـه پژوهشکده فقه و حقوق بـا بیــان اینکــه شــرکت در انتخابــات یــک وظیفــه مذهبــی و ملــی اســت، گفت: شــرکت در انتخابــات تضمیــن کننــده قــدرت سیاســی کشــور در عرصــه هــای داخلــی و بیــن المللــی اســت.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اسلامی، حجــت الإسلام والمســلمین محمدعلــی خادمــی کوشــا در گفت وگــو یی، بـه تبییـن وظایـف روحانیـت و مبلغـان در تبلیـغ بـرای حضـور حداکثـری مردم پای صندوق های رأی پرداخت و یکی از حقوق و وظایف مردم در جامعه اسلامی را شرکت در اجتماعات مؤثر در تثبیت و تقویت نظام اسلامی دانست و اظهارداشت: یکی از این اجتماعات، انتخابات است که می تواند هم جایگاه حکومت و هم مشــارکت مــردم را بــه نمایــش بگــذارد و مؤثــر واقــع شــود. وی بـا بیـان اینکـه حضـرت امـام (ره) همـواره شـرکت در انتخابـات را یـک حـق و وظیفـه می دانسـتند، وظایـف طلاب و مبلغان در عرصـه انتخابـات را مـورد توجـه قـرار داد و گفـت: امـام خمینی (ره) خطاب به طلاب و مبلغان در ایام انتخاباتی فرموده بودند که درس ها و کارهای دیگر خود را تعطیل کنند و برای تبلیغ و تشویق مردم برای شرکت در انتخابات فعالیت داشته باشند.
مدیـر گـروه دانشهـای وابسـته بـه فقه پژوهشـکده فقه و حقوق تصریح کـرد: بی توجهی به تحکیم نظام اسلامی جرم اسـت و طلاب نیز در این زمینه وظیفه دارند و باید همه توان خود را در این مسـیر به کار گیرند. وی بـا بیـان اینکـه شـرکت در انتخابـات یـک وظیفـه مذهبی و ملی اسـت، افـزود: مردم ما در یک تقسـیم کلی یا به ولایت فقیه معقتدنـد و یـا معتقـد بـه آن نیسـتند؛ کسـانی کـه بـه ولایت فقیه معتقد هسـتند، شـرکت در انتخابـات را طبق فرمایشـات رهبر معظم انقلاب یک وظیفه اساسـی می دانند، اما کسـانی که معتقد به ولایت فقیه نیسـتند نیز اگر تکلیف الهی بودن شـرکت در انتخابات را نپذیرند، باز هم باید به خاطر وظیفه ملی که دارند، در انتخابات شـرکت داشـته باشـند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره تأ کید دارند که حتی کسانی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند نیـز در انتخابـات شـرکت کننـد، زیـرا ایـن امـر یـک وظیفـه ملی اسـت و شـرکت در انتخابات نیـز موجب تقویت قـدرت نظـام و در نتیجـه سـبب افزایـش میـزان اسـتقالل، آزادی و امنیـت کشـور خواهـد شـد. وی بـا تأکید بر اینکه شـرکت در انتخابات تضمین کننده قدرت سیاسی کشور در عرصه های داخلی و بین المللی است، خاطرنشان کرد: کدام ملیگرایی است که ایران قدرتمند را نپسندد؟ نقد به عملکرد مسؤولان دلیلی نمی شود که از تکلیف الهی خود و دستور و منویات ولی فقیه دور شویم؛ افرادی که اندکـی از بینـش سیاسـی و عقـل و تدبیر برخوردار هسـتند، بدانند راهی بـرای بی تفاوتـی در این عرصه وجود نـدارد.


 
منبع:

12:161400/3/24
تعداد بازدید: 41
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 42

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما