علی اکبریان
1397/6/3 شنبه دانشیار  حسنعلی علی‌اکبریان
محل كار  پژوهشکده فقه و حقوق
سمت  مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق - عضو هیأت علمی
 
 
 
 
 
 
 
 

عضو هیأت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق.
مشخص‍ات فردی:
حسنعلی علی‌اكبریان
دانشیار پژوهشكده فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رایان‌نامه:  ha.aliakbarian@isca.ac.ir
سوابق تحصیلی:
1. اتمام سطح4 حوزه.
2. حضور در دروس حضرات آیات: هادوی تهرانی، سید کاظم حائری، فاضل لنکرانی،جواد تبریزی، وحید خراسانی.
مرتبه علمی:
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گروه فلسفه فقه و حقوق
سوابق آموزشی:
1. دروس حوزوی مقدمات و سطح 2 حوزه 21 سال.
2.سطوح عالی حوزه  15 سال.
3.خارج، فقه قانون‌گذاری، ۶ سال.
سوابق پژوهشی
 الف- کتاب
کتاب‌های چاپ شده
1. درآمدی بر قلمرو دین، چاپ اول 256 صفحه ، تحقیق و نشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تابستان 1377.
2. ارزش دنیا، انتشارات كانون اندیشة جوان، چاپ اول 70 صفحه 1378، چاپ سوم 80 صفحه ، تهران ،1386.
3.گنجینۀ بهارستان: مجموعۀ 11 رساله در فقه و اصول (به كوشش)، چاپ اول 538 صفحه ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، تابستان 1381.
4.معیارهای بازشناسی احكام ثابت و متغیر در روایات، ج اول: معیارهای ثبات، چاپ اول: 264 صفحه پاییز 1386، چاپ دوم: ، تهیه: پژوهشكده فقه و حقوق، نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، بهار 1388.
5.معیارهای بازشناسی احكام ثابت و متغیر در روایات، ج دوم: معیارهای تغییر، چاپ اول: 272 صفحه پاییز 1386، چاپ دوم: ، تهیه: پژوهشكده فقه و حقوق، نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بهار 1388.
6. قاعده عدالت در فقه امامیه: گفتوگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، نوع كتاب: مجموعه گفت‌وگوها (به كوشش)، چاپ اول: 440 صفحه ، تهیه: پژوهشكده فقه و حقوق، نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان 1386.
7. گفت‌وشنودی در باب تقلید، رهنما شماره 62، ، مشهد،آستان قدس رضوی، 44 صفحه، چاپ اول، 1390.
8.دنیاداری و دنیاگریزی، رهنما شماره 78، مشهد،آستان قدس رضوی، 56 صفحه، چاپ اول، 1391.
9.جلسه درس،
10.در آمدی بر فلسفه احکام کارکردها و راه های شناخت، چاپ اول، 514صفحه، زمستان 95، تهیه: پژوهشکده فقه و حقوق، نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کتاب ترجمه شده از مؤلف
معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات، ترجمه به عربی و چاپ شده در لبنان
کتاب‌های در دست انجام
1. مجموعه مقالات و نشست حجیت و کارآمدی، برای پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
2.مجموعه گفت و گوهای تأثیر شرایط اجتماعی در اجتهاد
3.بررسی فقهی عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد از دیدگاه فقه امامیه
ب- مقاله
علمی پژوهشی
1. بررسی عنصر احتیاط در فقه دوره‌های پیش و پس از اندیشۀ اخباری (به همراه نویسنده مسئول: رسول نادری)،  كاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 76، ، ص70 -95، تابستان 1392.
2. قواعدی در تأثیر علوم تجربی در استظهار از ادلۀ لفظی (با گرایش شناخت حکمت احکام)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی نقد و نظر، سال هجدهم، شماره چهارم، 1392.
3. بررسی اختلاف در تعمیم دلیل به حکمت حکم،  كاوشی نو در فقه اسلامی، شماره¬79، ص77-92¬، بهار 1394.
4.نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی،  كاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 87، بهر و تابستان1395
5.اختیارات حاکم اسلامی در وضع احکام متغیر با نگاه به احکام زنان از دیدگاه علامه طباطبایی، مطالعات جنسیت و خانواده، بهار و تابستان 95.
6. بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع‌ آوری اطلاعات از حوزه  حریم خصوصی اشخاص، کاوشی نو در فقه، پاییز 93، سال 21، شماره3، ص21-44.
7. تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه، به همراه: مجید دهقان، فقه مقارن، سال6، شماره11، 1397، 210-28.
8. مسئولیت مدنی سقط درمانی، به همراه: رضا پور صدقی، کاوشی نو در فقه، سال25، شماره1، مسلسل93، 1397، ص123-147.
9. نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری، کاوشی نو در فقه،
10.نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری در حکومت اسلامی، کاوشی نو در فقه
11. نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی،‌ حقوق اسلامی، سال هجدهم، شماره ۷۰،‌ص۶۹-۹۲.
12. مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری با نظریات دیگر، کاوشی نو در فقه

علمی ترویجی
1. اصل اولی در گفتار و رفتار نبوی، گرایش مقاله: فلسفه فقهی و اصول فقهی، قبسات (علمی ـ ترویجی)، سال نهم، شماره 32، ص183-198، تابستان 1383.
2. سرفصلهای فقه قانونگذاری، دین و قانون، زمستان 1396، شماره 18، 110-128.
مقاله در همایش‌ها، دانشنامه‌ها، دائره المعارف‌ها و مجلات تخصصی
1. سنت نبوی، هفتمین همایش [ملی] علمی تحقیقی (فجر)، گرایش مقاله: فقه تطبیقی، 9 صفحه، زاهدان، دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان واحد تحقیقات و مطالعات، بهمن 1375.
2. تقیه، هشتمین همایش [ملی] علمی تحقیقی (وحدت)، گرایش مقاله: فقه تطبیقی، 27 صفحه، زاهدان، دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان واحد تحقیقات و مطالعات، تیر 1376.
3. اشتراط ولی در عقد نكاح، نهمین همایش¬[ملی]¬علمی تحقیقی¬(فجر)، گرایش مقاله: فقه تطبیقی، 15 صفحه، زاهدان، دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان واحد تحقیقات و مطالعات، بهمن 1376.
4. محل سجده، دهمین همایش [ملی] علمی تحقیقی (فجر)، گرایش مقاله: فقه تطبیقی، 19 صفحه، زاهدان، دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان واحد تحقیقات و مطالعات، بهمن 1377.
5. دین ثابت و دنیای متغیر، محل سجده، همایش [ملی] علمی تحقیقی (فجر)، گرایش مقاله: فقه تطبیقی،¬30 صفحه، ،¬زاهدان، دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان واحد تحقیقات و مطالعات، بهمن 1379.
6. روش شرف الدین در نقد فقه سنی، گرایش مقاله: فلسفه فقه (روش شناسی فقه تطبیقی)، منتشر شده در: مجموعه مقالات فارسی كنگره بین المللی بزرگداشت علامه شرف الدین، تهیه: كنگره بین المللی بزرگداشت علامه شرف الدین، نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان 1385، ج3، ص 389-424؛ و نیز منتشر شده در:  كاوشی نو در فقه اسلامی، سال یازدهم ، شماره42، ص¬11-57؛ و نیز تعریب آن با نام: منهج السید شرف الدین فی نقد الفقه السنی، در فقه اهل البیت، سال دهم، شماره 38، ص185-222¬، زمستان 1383.
7.مبانی مسئولیت حكومت اسلامی در ترویج حجاب، گرایش مقاله: فقهی، هماندیشی حجاب مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی، منتشر شده در: حجاب مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی، جلد اول (مقالات فقهی و حقوقی)، ص25-64، تهیه: پژوهشكده فقه و حقوق، نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول تابستان 1387 ؛ و نیز منتشر شده در:كاوشی نو در فقه اسلامی، سال چهاردهم ، شماره 51-52، ص53-95، بهار و تابستان 1386.
8.جایگاه حكمت احكام در فقه تحلیلی شهید اول، گرایش مقاله: فلسفه فقه، كنگره بین المللی شهیدین، منتشر شده در: مجموعه مقالات كنگره بین المللی شهیدین (فقه و اصول)، ص9-34، تهیه: كنگره بین المللی شهیدین، نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول و نیز تعریب آن با اضافات و تغییرات، با نام: مكانة حكمة الأحكام فی الفقه التحلیلی عند الشهید الأول، ارائه شده در كنگره لبنان، تابستان 1388.
9. الحیادیة و الهدفیة فی القانون الدولی الإنسانی، همایش بین المللی اسلام و حقوق بشر دوستانه، گرایش مقاله: فلسفه فقهی ـ حقوقی و حقوق تطبیقی، منتشر شده در: مجموعة مقالات ندوة الإسلام و القانون الدولی الإنسانی، ص169-201، چاپ اول ، تهیه: الأمانة العامة لندوة الإسلام و القانون الدولی الإنسانی، نشر: مركز العلوم و الثقافة الإسلامیة التابع لمكتب الإعلام الإسلامی، 1430ق/2009م.
10. رأی آخوند خراسانی در مسئلۀ تبعیت احكام از مصالح و مفاسد، همایش بین المللی آخوند خراسانی، قم، 1389.
11. مكانة حكمة الأحكام فی الفقه التحلیلی عند الشهید الأول، گرایش مقاله: فلسفه فقهی، المؤتمر الدولی الفكری لتكریم العالمین الكبیرین الشهیدین، لبنان، 1390.
12. محدوده احكام قابل تبدیل به قانون، همایش بین المللی فقه و قانون، قم، 1390 ش. منتشر شده در: فقه و قانون ایده‌ها پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی، تهیه: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ، ناشر: زینی. ص199-239، 1392.
13. التبویب الفقهی فی آثار الشیخ البهائی، لبنان، 1391.
14. بررسی موارد نقض حکم و فتوا به حکم و فتوای دیگر در فقه سید یزدی، همایش بین المللی سید کاظم طباطبائی یزدی، منتشر شده در:  كاوشی نو در فقه اسلامی ، شماره73، ، ص46-66 ، 1391.
15. فقه شورا در اندیشۀ آیة الله مهدی آصفی، همایش بزرگداشت آیت الله مهدی آصفی، تهران، 1393.
16. حجية فعل المعصوم في مباني الوحيد البهبهاني: همایش بین المللی بزرگداشت وحید بهبهانی، کربلا، منتشر شده در: مجموعة المقالات الأصولیة، ج1، ص206-238،1394. حجیت و دلالت فعل معصوم در آرای وحید بهبهانی، دو فصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر»، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1397، پیاپی2، 125-142.
17. جایگاه اخلاق در قانون‌گذاری از دیدگاه فقه، دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون، قم، ۱۳۹۴، منتشر شده در مجله دین و قانون، پاییز 1394، شماره9، ص12-32.
18. اعتبار مخارج حروف در فقه امامیه، یازدهمین نشست علمی ـ  تخصصی شورای عالی قرآن، تهران، ۱۳۹4، منتشر شده در مجموعه مقالات نشست.
19. اختیارات حاکم اسلامی در وضع احکام متغیر با نگاه به احکام زنان از دیدگاه علامه طباطبایی، همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی، منتشر شده در چکیده مقالات برگزیده، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان و خانواده، ص22، چاپ اول، 1395.
20.  بررسی حکم شرعی فعالیت اطلاعاتی در حوزه حریم خصوصی اشخاص، همایش فقه اطلاعات، قم، ۱۳۹۴. منتشر شده در مجله فقه کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 81، 1395 (روی جلد: پاییز 1393)، ص21-34.
21. بررسی چگونگی و چارچوب رعایت حکمت‌های احکام در قوانین مبتنی بر آن احکام، برای کنفرانس بین المللی فقه،قانون و واقعیت های اجتماعی، سال 1396.
22. حقیقت دنیا، گرایش مقاله: كلام، دانشنامة امام علی (ع)، جلد اول، ص273-404، زیر نظر علی اكبر رشاد، به اهتمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، چاپ اول، تهران، 1380.
23.  دین و دنیا، گرایش مقاله: كلام، دانشنامة امام علی (ع)، جلد اول، ص405-464، زیر نظر علی اكبر رشاد، به اهتمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، چاپ اول، تهران، 1380.
24. آشامیدنی، دانشنامه كشاورزی، 1390.
25. دین و سیاست، گرایش مقاله: كلام، كتاب نقد، سال اول، شماره 2و3، ص217-242، بهار و تابستان 1376 .
26. نقش دینداری در¬تحصیل علم، وارش،¬گرایش مقاله:¬كلام، سال دوم، شماره¬3، ¬ص21-¬26، فروردین و اردیبهشت 1377¬
27. چرا تقلید كنم؟گرایش مقاله: فقه، وارش، سال دوم، شماره 6و7، ص28-33، مهر و دی 1377.
28. چگونه¬تقلید كنم؟¬گرایش مقاله: فقه، وارش، سال دوم و سوم، شماره8و9،¬ص43-49، بهمن و¬اردیبهشت¬1377-1378.
29. جایگاه حب اهل بیت در اسلام، گرایش مقاله: كلامی، روزنامه انتخاب.
30. جایگاه حكم ولایی در تشریع اسلامی، گرایش مقاله: فلسفه فقهی، حكومت اسلامی، سال هفتم، شماره 24، ص63-81 ، تابستان 1381.
31. توصیههایی برای توسعۀ علم اصول فقه، گرایش مقاله: فلسفه اصول فقهی، پژوهش حوزه، سال هفتم، شماره 27-28، ص217-235، پاییز و زمستان 1385.
32. مقایسه قاعده عدالت با قاعده لا ضرر (گفتوگو)، گرایش مقاله: اصول فقهی،  كاوشی نو در فقه اسلامی، سال پانزدهم، شماره 56، ص196-238، تابستان 1387.
33. تأملی در مبانی استنباط احكام زنان، گرایش مقاله: فلسفه فقهی و اصول فقهی،  كاوشی نو در فقه اسلامی، سال پانزدهم، شماره 57، ص38-84 ، پاییز 1387.
34. اصول فقه احكام ثابت و متغیر در روایات «قسمت اول»، گرایش مقاله: اصول فقهی، پژوهشهای اصولی، سال سوم، شماره 8، ص117-142، بهار 1390.
35. اصول فقه احكام ثابت و متغیر در روایات «قسمت دوم»، گرایش مقاله: اصول فقهی، پژوهشهای اصولی، سال سوم، شماره 9،
36. تأملی در مقالات «تضاد و تعارض در فقه اسلامی»، ثبات و تغییر، گرایش مقاله: فلسفۀ فقهی،  كاوشی نو در فقه اسلامی، سال هجدهم، شماره 67 ،ص156-194، 1390.
37. نقش حکمت احکام درحل تعارض،  كاوشی نو در فقه اسلامی، شماره71، ص3- 44 ، 1391.
38. تبعیت احکام از مصالح ومفاسد،  كاوشی نو در فقه اسلامی ، شماره74، ص72-107،1391.
39. ملاحظاتی در نقد مقاله حقوق و اخلاق از كتاب تضاد و تعارض در اسلام، نوشتۀ كلسون،  كاوشی نو در فقه اسلامی ، شماره75،ص175-205،1392.
40. رابطۀ حکم شرعی و قانون، دین و قانون، شماره 2، بهار 1392.
41. فتوای معیار در قانون‌گذاری، فصل‌نامه تخصصی دین و قانون، شماره 2، 1392.
42. نقش عدالت و ظلم در استنباط حکم شرعی، مجله رواق فقه، شماره 1، 1394.
43. چالش‌های قانون‌گذاری بر اساس فقه، مجله فقه حکومتی، شماره2، 1393.
مقاله جزء کتاب
1. تصحیح: رسالة فی ذمّ المجتهدین، حسین بن عبد الصمد عاملی، منتشر شده در: گنجینۀ بهارستان، ص 317-345،چاپ اول، تابستان 1381، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی.
2. تصحیح: الزهرة فی مناسك الحج، فاضل هندی، منتشر شده در: گنجینۀ بهارستان، ص433-469، چاپ اول، تابستان 1381، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی.
3. گفتوگوها در مروری تحلیلی، منتشر شده در: قاعده عدالت در فقه امامیه، ص17-79، چاپ اول، زمستان 1386، تهیه: پژوهشكده فقه و حقوق، نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
4. فی رحاب مناط الأحکام: منتشر شده  در مقدمه کتاب مناط الأحکام از مولی نظرعلی طالقانی، ص48-68، چاپ اول، المعهد العالی للعلوم والثقافة الإسلامیة، 1437ق.
کرسی تخصصی ثبت شده
کرسی تخصصی نو آوری نظریه واجبات شرعی در قانونگذاری
آثار علمی برگزیده
1. برگزیدۀ كتاب سال حوزه در سال 1387برای كتاب«معیارهای بازشناسی احكام ثابت و¬متغیر در روایات».
2. شایسته تحسین کتاب سال حوزه در سال 1396 برای کتاب «درآمدی بر فلسفه احکام، کارکردها و راه‌های شناخت».
سوابق اجرایی
1. مدیر سابق گروه دانش‌های وابسته به فقه، از پژوهشکده فقه و حقوق
2. مدیر سابق گروه فلسفه فقه و حقوق. 
کلمات کليدي
اعضای هیات علمی پژوهشکده فقه و حقوق
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 9377

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما