ضیائی فر
1399/7/1 سه‌شنبه دانشیار  سعید ضیائی‌فر
محل كار  پژوهشکده فقه و حقوق
سمت  عضو هیأت علمی
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیئت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق
 مشخصات فردی:
سعيد ضيائي‌فر
نام پدر: احمد
 سوابق تحصیلی:
1- اخذ مدرك كارشناسي ارشد سال1376.
2- اخذ مدرك سطح 4 حوزه سال1384.
3- 14سال حضوردر دروس حضرات آیات: میرزا جواد تبریزی، حاج محمّد فاضل لنکرانی، سیّدکاظم حائری ،جوادي آملي، محمد مومن
 مرتبه علمی:
دانشیار
 سوابق آموزشی:
1- تدريس در‌حوزه علميه ازسال‌1362‌تاکنون.
2- // در مراكز حوزوي‌(جامعه الزهرا، جامعه المصطفي، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، مرکز تخصصی تربیت مدرس، مدرسه معصومیه) از سال 1375تا‌کنون.
3- تدريس در دانشگاه‌هاي باقر‌العلوم، علامه طباطبایي، تربيت معلم، كاشان، اديان و مذاهب و ...ازسال 1375تا‌کنون.
  دروس تدریس شده:
1 – ادبیات، لمعه، اصول فقه، رسائل مکاسب کفایه، خارج فقه و اصول در دروس رایج حوزه
2- فلسفه فقه، فلسفه اصول، تاریخ فقه، مبانی کلامی فقه سیاسی‌، فلسفه فقه سیاسی، و‌...در مراکز آکادمیک حوزوی یا در دانشگاه
سوابق پژوهشی
     الف- کتب
کتاب های چاپ شده
1- انديشه‌هاي فقهي ـ سياسي امام خميني سال‌1377‌مركز تحقيقات استراتژيك.
2- سيري در متون اسلامي سال‌1378‌معاونت امور اساتيد.
3- جايگاه‌ مباني كلامي در‌اجتهاد سال‌1382‌بوستان كتاب.
4- پيش‌درآمدي بر‌مكتب‌شناسي فقهي سال 1385‌نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
5- تأثير اخلاق در اجتهاد سال‌1388‌نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
6- مکتب فقهی امام خمینی‌ سال‌1390مؤسسه نشر آثار امام.
7- رویکرد حکومتی در فقه، ‌نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سال1391
8- فلسفه علم فقه سال‌1392‌پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.
9- ریشه ها و پیامدهای احتیاط، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سال1400
10- مکتب های اصولی موجود و مطلوب، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سال1402
کتب ترجمه شده از مؤلف
1-مکتب فقهی امام خمینی‌(به عربی)
2- فلسفه علم فقه(به عربی)
طرح های در دست انجام
1- تاثير انسان شناسي در اجتهاد
2- بهره‌گیری از اهداف شارع در اجتهاد
3- نشست‌های فلسفه فقه
4-مبانی کلامی علم اصول
5-مکتب های فقهی موجود و مطلوب
6- کار کردهای مصلحت و مفسدت از دیدگاه فریقین
     ب- مقالات
 علمی پژوهشی
1- قلمرو دين و ضوابط علوم ديني، مجله فلسفي كلامي، 1387ش37.
2- ولايت پيامبر و امام بر تشريع، معارف اسلامي، 1388ش21.
3- حكمت خداوند وگونه هاي بهره‌گیری ازآن در فقه، علوم سياسي، 1391‌شماره 59.
4- روش‌هاي ‌بهره‌‌گیری ازاخلاق ‌در‌ا‌جتهاد، پژوهش‌هاي اخلاقي،1392‌ش‌13.
5- بهره گيري از شئون معصوم در استنباط احكام فقهي زنان و‌خانواده ، سال‌1392 ،كاوشي‌نو‌در فقه اسلامي ش77
6- کاربست شئون معصوم در علم اصول‌، مجله: کاوشی نو در فقه‌، بهار‌1393‌– شماره79
7- بهره گيري از شئون معصوم در استنباط مسائل فقه سياسي، علوم سياسي  سال‌1393، ش66
8- گونه‌هاي بهره گيري از عدالت در فقه و اجتهاد، مجله پژوهش های فقهی، تابستان 1393دوره دهم، شماره2
9- اجتهاد و نو اندیشی ضابطه‌مند، مجله گفتمان الگو، 1393‌شماره6
10- سنخ احكام جديد درعصر ظهور امام زمان‌(ع) ، سال 1394، مشرق موعود، ش 33
11- تاثیر آگاهي از فضاي صدور در اجتهاد ،کاوشی نو در فقه اسلامی 1394، شماره‌84،ص53
12- شيوه‌هاي تعدي از مورد نص ، فصلنامه علمی – پژوهشی جستارهای فقهی، 1395‌اصولی شماره2
13 - روايات قابل استناد در فقه(بررسي موردي فقه جزائي)‌ ،مجله حقوق اسلامی، بهار1395 ،شماره 48
14- پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد‌، جستارهای فقهی اصولی، تابستان 1396، شماره7
15- صفات اخلاقی تأثیر‌گذار بر اجتهاد، پژوهش‌های اخلاقی، تابستان‌1396، شماره28
16- بررسی فقهی قیام ضد ظلم و فساد قبل از ظهور حضرت حجت(ع)، مشرق موعود، زمستان 97
17- قاعده اولی حجیت سیره های عقلائی جدید در غیر عباداتف جستارهای فقهی و اصولی، زمستان 98
18- تبیین قبح اخلاقی روابط جنسی نا متعارف، پژوهشنامه اخلاقی، بهار 1401، شماره 55
19- تدوین یا استنباط نظام و پیامدهای فقهی و اصولی آن دو، جستارهای فقهی و اصولی، تابستان 1402
20- بررسی فقهی شاخص های بغی و بر اندازی، علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم(ع)
21- تأثیر احتیاط گرای ابر فقه، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان
22- تفاوت های ضوابط استنباطی در احکام عبادی و غیر عبادی، فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد
23- حق مطالبه آمیزش جنسی طبق متعارف، دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، دوره 6، سال1402، شماره 11
24- قاعده اولی تقدم حق الناس بر حق الله، مطالعات فقه و حقوق، دانشگاه سمنان(تأیید شده)
25- معنا و اقتضائات اجتهاد تخصصی با آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، جستارهای فقهی اصولی، پاییز 1401، شماره 28
26- بررسی تطبیقی نگاه زن به مرد نا محرم، مذاهب فقهی(تأییدشده)
27- بررسی تطبیقی مصلحت، اصول فقه مقارن(تأیید شده)
    علمی ترویجی
 رویکرد حکومتی در اجتهاد، اندیشه سیاسی،1390 شماره 53.
    مقالات و مقاله در همایش‌ها، دانشنامه‌ها، دائره المعارف‌ها
1 - اهداف آموزه هاي فقهي از منظر روايات رضوي‌، مقالات برگزيده دومين همايش علمي پژوهشي جلوه هاي معرفتي در روايات رضوي، سال 1387
2 - اهداف احكام فقهي با تاكيد بر ديدگاه شهيد اول، کنگره شهیدین 1389
3 - تأثير انديشه‌هاي كلامي بر اصول با تأكيد بر ديدگاه آخوند خراساني، كنگره آخوند خراساني1390.
4- تفاوت اصولي ها و اخباري ها، تفاوت اصولي ها و اخباري ها، مجموعه مقالات درباره انديشه وآثارآيت الله صفي،1393
5- شروط الاجتهاد مع التاكيد علي راي الوحيد البهبهاني ، الموتمرالعالمي للوحيد البهبهاني، عراق
 سایر مقالات(مقالت علمی در مجلات تخصصی، روزنامه ای و غیره)
1- جايگاه عقل در اجتهاد، نقد و نظر¬1382ش 32 -31.
2-  تأثير ديدگاه‌هاي كلامي بر اصول فقه، نقد و نظر1382، ش42 -41.
3- درنگي در اصطلاح مكتب فقهي، مجله فقه 1385¬، ش¬53.
4- مبادي كلامي اصول، پژوهش و حوزه، 1385ش27.
5- فلسفه علم اصول و ‏سیری درالرافد ، مجله ‏پژوهش و ‏حوزه سال ‏1385‏
6- فلسفه علم اصول، پژوهش و‌حوزه 1385، ش27.
7 - مباني فقهي اختيارات نظام اسلامي در زمينه جلوگيري‌ از بد حجابي،مجله فقه ،‌1386ش52‌- 51.
8 - شئون پيامبر و نقش آن در اجتهاد، مجله فقه1386، ش54.
9 - اجتهاد پيامبر، مجله فقه1386، ش55.
10- علوم مرتبط با فقه، آينه پژوهش1386، ش 108- 107.
11 - فلسفه علم فقه، نقدو نظر1387، ش48-47.
12- اهداف علم، فقه مجله فقه، 1387ش57.
13- پیوند فقه و اخلاق، مجله فقه،1387ش57
15- ضرورت تدوین فلسفه فقه سياسي، 1387 مجله کاوشی نو در فقه، ش58
17- گونه هاي تاثير اخلاق در فقه واجتهاد، كاوشي نو در فقه اسلامي، تابستان 1389، ش64
    آثار علمی برگزیده
1- محقق نمونه (مبانی کلامی فقه شیعه) مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي¬(پژوهشگاه) سال1376.
2- احراز رتبه برگزيده پايان‌نامه كشوري(مبانی کلامی فقه شیعه جهاد دانشگاهی ـ وزارت ارشاد سال 1377.
3- احراز رتبه برگزيده پژوهش فرهنگي كشور(مبانی کلامی فقه شیعه) پژوهش برگزيده فرهنگي كشور سال1380.
4- انتخاب نخبه فرهنگي همايش بزرگداشت مقام نخبگان سال1381.
5- احراز رتبه کتاب سال(جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد) كتاب سال حوزه سال1383.
6- احراز رتبه كتاب برگزيده(جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد) جشنواره آيين و خرد سال‌1384.
7- احراز رتبه برگزيده(جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد) جشنواره اهل قلم سال‌1384.
8- دریافت تقدیرنامه (عضو هیأت علمی) کنگره اخلاقی عرفانی امام خمینی سال‌1384.
9- دريافت تقديرنامه(عضو هیأت علمی) كنگره امام خميني و قلمرو دين سال1386.
10- دريافت تقديرنامه(مقاله فلسفه احکام در روایات رضوی) همايش علمي پژوهشي رضوي سال‌1387.
11- دريافت تقديرنامه(مقاله حجاب) مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري سال‌1387.
12- دريافت تقديرنامه(کتاب سیری در متون اسلامی) جشنواره معارف سال1387.
13- دريافت تقديرنامه(تأثیر اخلاق در اجتهاد) يازدهمين دوره كتاب فصل جمهوري اسلامي سال1388.
14- دريافت تقديرنامه(جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد) جشنواره بين‌المللي فارابيسال1389.
15- رتبه اول پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي سال 1389.
16- رتبه دوم پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي سال1393.    
 سوابق اجرایی
1- مدير گروه پژوهشي فلسفه فقه و حقوق اسلامي1377-1390.
2-  مسئول آموزش مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني دفتر قم1380-1383.
3-  معاون پژوهشي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي1390-1393.


 
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 11440

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده فقه و حقوق
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1364
ایمیل: feqh@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما