اهداف پژوهشکده فقه و حقوق
 مهمترین اهداف این پژوهشکده عبارت‏اند از:
1. تبیین و تنقیح مبانی و چارچوب های نظری دانش فقه به منظور توامندسازی و توسعه آن به عرصه های گوناگون فردی واجتماعی.
2. تبیین و ترسیم نظام حقوقی اسلام و نشان دادن برتری آن نسبت به سایر نظام های حقوقی.
3. ارائه الگوهای کارآمد فقهی در جهت پاسخ گویی به نیازها و پرسش های اساسی انسان و جامعه معاصر.
4. ارائه تحلیل های خردپسند از آموزه های فقهی و حقوقی.
5. تبیین مبانی و مسائل فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی و پاسخ گویی به نیازهای آن.
6. شناسایی خلأها، نیازها، آسیب ها  و مشکلات فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی.
7. آسیب شناسی فقهی – حقوقی نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی نظام جمهوری اسلامی.
8. تنقیح و تبیین مبانی، منابع، قلمرو، اهداف، تاریخ و روش های استنباط فقه و حقوق اسلامی.
9. شناسایی چالش ها و پرسش هایی که در زمینه های یاد شده رویاروی فقه و حقوق اسلامی قرار گرفته است و تلاش در جهت پاسخ گویی عالمانه به آنها.
10. انتقال نیازهای عرصه استنباط به دانش اصول و تبدیل آنها به موضوعاتی در قالب و صبغه اصولی
11. سوق دادن مهارت های موشکافانه اصولی از مباحث صرفاً علمی به مباحث کاربردی
12. توسعه کمی و کیفی دانش اصول در چارچوب ماهیت و نقش ابزاری آن و یا هدف پاسخگویی به نیازهای استنباط مسائل نوپیدا
13. جلوگیری از تبدیل شدن دانش اصول به دانشی غیرناظر و غیرمفید نسبت به استنباط.
14. بسترسازی لازم علمی جهت رواج یافتن نظریه پردازی در اصول و فقه
15. بارورسازی ظرفیت های دانش قواعد فقهی در چارچوب تقویت مباحث تطبیقی فقه و حقوق.
 
امتیاز دهی
 
 

  • مطالب مرتبط
  • پربازدیدترین مطالب

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما