درباره پژوهشكده طرح ها و پروژه ها علمي پژوهشي پژوهشگران ارتباط با پژوهشكده

ALI

معرفي ساختار اهداف و وظايف

ALI

سياست‏هاي پژوهشكده فقه و حقوق
مهم‏ترين سياست‏هايى كه اين پژوهشكده در انجام رسالت‏هاى خود مورد توجه قرار مى‏دهد، به اين شرح است ::
 1.پاى‏بندى به مبانى و عناصر اصيل فقه اماميه و تلاش در جهت افزايش كارآمدى آن؛
 2.محور قرار دادن مخاطبان فرهيخته، كارشناسان و پژوهش‏گران حوزه و دانشگاه در عرصه تحقيقات و پژوهش‏هاى در درجه اول و توجه به عموم دانش‏پژوهان حوزه و دانشگاه در درجه دوم؛
3. توجه به مسائل نظرى و عملى انسان امروز و مقتضيات دين‏دارى در عصر حاضر؛
4. تلاش در جهت نشان دادن توانايى فقه در پاسخ‏گويى به نيازهاى نوپيداى جامعه انسانى؛
5.تلاش در جهت افزايش تقيد به فقه در رفتار فردى و برنامه‏ريزى‏هاى اجتماعى؛
6.رعايت معيارها و استانداردهاى علمى و به كارگيرى روش‏ها و ابزارهاى نوين در پژوهش‏هاى فقهى و حقوقى؛
7.تلاش در جهت ارائه پژوهش‏ها با زبان و ادبياتى روزآمد و تأثيرگذار؛
8.برخورد فعال با حوزه پژوهش‏هاى فقهى و تلاش در جهت نظريه‏پردازى و طرح ايده‏ها و انديشه‏هاى جديد در اين حوزه و پرهيز از جمود و التقاط؛
9.نگاه جامع و عميق به موضوعات و مسائل، پرهيز از سطحى و جزئى‏نگرى و توجه به ارتباط پژوهش‏ها با يكديگر؛
10.اهتمام به ارتباط و تعامل با انديشمندان و فرهيختگان و استفاده از دست‏آوردها و توان آنان در زمينه فقه و حقوق در جهت انجام وظايف و فعاليت‏هاى پژوهشى؛
11. اولويت دادن به فعاليت‏هاى گروهى و هم‏انديشى در حوزه فقه و حقوق؛
12.تخصصى كردن پژوهش‏ها در گروه‏هاى پژوهشى و طرح‏هاى تحقيقاتى؛
13.طبقه‏بندى و اولويت‏گذارى در موضوعات پژوهشى با توجه به امكانات و توانايى‏ها؛
14.استفاده از دستاوردهاى علوم و معارف بشرى همراه با نگرش انتقادى نسبت به كاستى‏ها و ناهماهنگى‏هاى آن با انديشه اسلامى؛
15.رويكرد نقادانه به آرا و نظرات انديشمندان و پرهيز از هرگونه مطلق‏گرايى؛
16.رعايت امانت علمى در نوشته‏ها و آثار منتشره؛


* ايميل
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده فقه و حقوق
Powered By Sigma ITID.